درمان:

  • درمان انفرادی

افرادی که از افسردگی  اضطراب وسواس و یا سایر اختلالات عاطفی در رنجند از طریق درمان انفرادی مورد کمک و حمایت قرار می گیرند. در این مرکز از نظریات روان پویشی شناختی ذهن آگاهی و سایر روشهای مطرح جهت کمک به مراجعان استفاده می گردد.

  • درمان کودکان

ما همچنین با بکار گیری روشهای بهزی درمانی به کودکانی که از افسردگی اضطراب و یا ADHD رنج می برند کمک میکنیم تا نسبت به شناخت و کنترل بیشتری پیدا کنند. 

  • مشاوره به والدین

والدین جزو بسیار حیاتی درمان کودکان بشمار می رود. بدین علت ما جلساتی را با والدین برگزار می کنیم و با تکیه بر نظریات جدید دلبستگی و علم مرتبط به رشد کودکان و نوجوانان والدین را یاری می دهیم تا دانش و مهارت لازم برای ارتباط موثر و سازنده با کودکان و نوجوانان خود را رشد دهند.

  • زوج درمانی

ما در مرکز راه نو محیطی امن را فراهم می کنیم تا زوجها بتوانند به ارتباط خود و تعارضات در این ارتباط بنگرند و راههای حل و فصل سازنده این تعارضات را بیاموزند.

  • گروه درمانی

یکی از خدمات منحصر بفرد این مرکز برگزاری گروه برای کودکان و نوجوانان می باشد. گروه کودکان بر دو موضوع متمرکز است: 1- تنظیم هیجانی و 2- کارکردهای اجرایی. در این گروهها کودکان شناخت احساسات و عواطف خود را فرا گرفته و در عین حال توانایی درک و همدلی با احساسات دیگری را نیز در خود رشد می دهند. در گروه نوجوانان ما اطلاعات علمی جدید در خصوص تغییرات جسمی روانی و جنسی نوجوانان را با آنها در میان گذاشته و به آنها کمک می کنیم تا بهترین سازگاری ممکن با این تغییرات  را بدست آورند.

toronto-richmondhill-psychological-therapy