ارزیابی اختلال بیش فعالی همراه با کمبود توجه:

افراد دارای ADHD الگوهای پایداری از اختلال توجه و یا بیش فعالی/ تکانشگری و در برخی موارد ترکیبی از هر دو را از خود به نمایش می گذارند.

 

 • کودکان بیش فعال

این کودکان معمولا توانایی آرام نشستن ندارند  مدام حرکت می کنند و حرف میزنند گویی موتوری از درون کودک را تحت کنترل دارد. این مساله باعث مشکلات درسی و اجتماعی بسیاری برای کودکان شده و عامل اترس زای بسیاری از خانواده ها بشمار می رود.

 • کودکان با کمبود توجه

این کودکان از تمرکز توجهشان برای تکمیل تکالیف ناتوان بوده و از عهده برنامه ریزی فعالیتهای خود بر نمی آیند. آین کودکان معمولا بی نظم بوده و مدام وسایل خود را گم می کنند.

 • کودکان نوع ترکیبی

این کودکان از ترکیبی از علائم بیش فعالی/ تکانشگری و کمبود توجه رنج می برند.

 • ارزیابی تیزهوشی

در این ارزیابی با استفاده از آزمون های استاندارد سطح هوشی/شناختی فرد بررسی شده و واجد شرایط بودن کودک جهت شرکت در برنامه های مخصوص تیزهوشان تعیین می گردد.

 • ارزیابی تحصیلی روان شناختی

این ارزیابی بهترین راه برای دستیابی به اطلاعاتی جامع در خصوص سبک یادگیری دانش آموز و احتمال وجود اختلال یادگیری در کودک است. برای این منظور در این ارزیابی موارد زیر مورد سنجش قرار می گیرد:

 • ارزیابی شناختی-هوشی
 • ارزشیابی تحصیلی شامل سنجش توانایی خواندن  نوشتن و ریاضیات.
 • ارزیابی توانایی آواشناسی
 • ارزیابی جامع حافظه
 • ارزیابی کنشهای اجرایی
 • ارزیابی اختلالات رفتاری- فرم معلم  دانش آموز و والدین
 • ارزیابی عاطفی-اجتماعی

شامل

 • افسردگی 
 • اضطراب و استرس 
 •  وسواس